הסכם רישיון התוכנה של SparkTraffic

אתר האינטרנט sparktraffic.com נמצא בבעלות ומופעל על ידי Vocato SL, מספר רשום B66470840. ספרד.
כתובת התכתבות: ג. ולנסיה 352 bajos 2, 08009, ברצלונה, ספרד.

אנא קרא בעיון את הסכם רישיון התוכנה ("רישיון") זה לפני השימוש בתוכנת SparkTraffic. על ידי שימוש ב- SparkTraffic, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי רישיון זה. אם אינך מסכים לתנאי רשיון זה, אל תרכוש את התוכנה.

הערה חשובה: ניתן להשתמש בתוכנה זו כדי לשחזר חומרים. הוא ניתן לך ברישיון רק לשכפול של חומרים שאינם מוגנים בזכויות יוצרים, חומרים שבהם זכויות היוצרים שייכות לך, או חומרים שאתה מורשה או מורשה על פי חוק לשכפל. אם אינך בטוח לגבי זכותך להעתיק חומר כלשהו, עליך לפנות ליועץ המשפטי שלך.

1. רישיון. התוכנה, התיעוד וכל הגופנים הנלווים לרישיון זה, בין אם בדיסק, בזיכרון לקריאה בלבד, בכל מדיה אחרת או בכל צורה אחרת (ביחד, SparkTraffic) מורשים, לא נמכרים, לך על ידי SparkTraffic לשימוש רק על פי תנאי רישיון זה, ו-SparkTraffic שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש. הזכויות המוענקות כאן מוגבלות לזכויות הקניין הרוחני של SparkTraffic ושל מעניקי הרישיונות שלה ב-SparkTraffic ואינן כוללות פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. אתה הבעלים של המדיה שבה SparkTraffic מוקלט, אך SparkTraffic ו/או מעניקי הרישיונות של SparkTraffic שומרים על הבעלות בתוכנת SparkTraffic. תוכנת SparkTraffic בחבילה זו וכל עותק שרישיון זה מאשר לך ליצור כפופים לרישיון זה. זכויות הבעלות והקניין הרוחני בכל תוכן המוצג על-ידי תוכנת SparkTraffic או שהגישה אליו מתבצעת באמצעות תוכנת SparkTraffic שייכות לבעל התוכן המתאים. תוכן כזה עשוי להיות מוגן על ידי זכויות יוצרים או חוקים ואמנות אחרים של קניין רוחני, ועשוי להיות כפוף לתנאי השימוש של הצד השלישי המספק תוכן כזה. רישיון זה אינו מעניק לך זכויות כלשהן להשתמש בתוכן כזה. תמונות מצולמות בתוך התוכנה משמשות כמצייני מיקום בלבד, ואין לבלבל אותן עם הרשאה להשתמש בתמונות ללא רשות מבעל זכויות היוצרים.

2. שימושים מותרים והגבלות. רישיון זה מאפשר לך לגשת לתוכנת SparkTraffic במחשב יחיד בכל פעם. ניתן להשתמש בתוכנת SparkTraffic כדי לשכפל חומרים כל עוד שימוש כזה מוגבל לשכפול של חומרים שאינם מוגנים בזכויות יוצרים, חומרים שבהם זכויות היוצרים שייכות לך, או חומרים שאתה מורשה או מורשה על פי חוק לשכפל. למעט כפי שהותר במפורש ברישיון זה, אינך רשאי לבצע הידור לאחור, הנדסה לאחור, פירוק, שינוי, השכרה, חכירה, הלוואה, רישיון משנה, הפצה או יצירה של עבודות נגזרות המבוססות על תוכנת SparkTraffic במלואה או בחלקה או לשדר את תוכנת SparkTraffic ברשת או ממחשב אחד למשנהו. נאסר עליך להשתמש בתוכנה מאתר זה או מכל אתר אחר של SparkTraffic כדי ליצור גרפיקה או מוצר מכל סוג שהוא בכל דרך שהיא בלתי חוקית, מאיימת, מוציאה דיבה, משמיצה, מגונה, פורנוגרפית או שתפר כל חוק או זכויות של אחרים.

3. אחריות מוגבלת על מדיה (אם רלוונטי). SparkTraffic מתחייבת שהמדיה שבה תוכנת SparkTraffic מוקלטת תהיה נקייה מפגמים בחומרים ובביצוע בשימוש רגיל לתקופה של שבעה (7) ימים מתאריך הרכישה הקמעונאית המקורית. הסעד הבלעדי שלך תחת פסקה זו יהיה, לפי בחירתה של SparkTraffic, החזר של מחיר הרכישה של המוצר המכיל את תוכנת SparkTraffic או החלפה של תוכנת SparkTraffic אשר מוחזרת ל- SparkTraffic. אחריות מוגבלת זו וכל אחריות משתמעת על המדיה, לרבות האחריות המשתמעת לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת, מוגבלות למשך שבעה (7) ימים מתאריך הרכישה הקמעונאית המקורית. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלות על משך הזמן שבו אחריות משתמעת נמשכת, ולכן ייתכן שמגבלה זו לא תחול עליך. האחריות המוגבלת המפורטת כאן היא בלעדית ובמקום כל האחרות, בין אם בעל פה או בכתב, מפורשת או משתמעת. SparkTraffic מתנערת באופן ספציפי מכל אחריות אחרת. אחריות מוגבלת זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות בהתאם לתחום השיפוט.

4. במקרה שיש לך אי שביעות רצון מהשירותים שלנו וברצונך לבקש החזר כספי, אנא העבר פנייה זו לצוות התמיכה שלנו בכתובת [email protected]

5. כתב ויתור על אחריות על תוכנת SparkTraffic. אתה מאשר ומסכים במפורש שהשימוש בתוכנת SparkTraffic הוא על אחריותך הבלעדית. תוכנת SparkTraffic מסופקת "כמות שהיא" וללא אחריות מכל סוג שהוא ומעניקי הרישיונות של SparkTraffic ו-SparkTraffic (למטרות הוראות 4 ו-5, מעניקי הרישיונות של SparkTraffic ו-SparkTraffic יכונו ביחד "SparkTraffic") להתנער במפורש מכל אחריות ו/או תנאים, מפורשים או משתמעים, לרבות, אך לא רק, האחריות המשתמעת ו/או תנאי הסחירות או האיכות וההתאמה המשביעות רצון למטרה מסוימת ו אי-הפרה של זכויות צד שלישי. SparkTraffic אינה מתחייבת שהפונקציות הכלולות בתוכנת SparkTraffic יעמדו בדרישות שלך, או שהפעולה של תוכנת SparkTraffic תהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות, או שפגמים בתוכנת SparkTraffic יתוקנו. יתר על כן, SparkTraffic אינה מתחייבת או מציגה מצגים כלשהם בנוגע לשימוש או לתוצאות השימוש בתוכנת SparkTraffic או בתיעוד הקשור אליהם מבחינת נכונותם, דיוקם, אמינותם או בכל דרך אחרת. שום מידע או ייעוץ בעל פה או בכתב שניתנו על ידי SparkTraffic לא ייצרו אחריות או יגדילו בכל דרך שהיא את היקף האחריות הזו.

6. הגבלת אחריות. בשום מקרה, לרבות רשלנות, SparkTraffic לא תהיה אחראית לכל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי הנובע מרישיון זה או קשור אליו. במידה שאינה אסורה על פי חוק, בשום מקרה SparkTraffic לא תהיה אחראית לפציעה אישית, או לכל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא, כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים, הפרעה לעסקים או כל נזק או הפסד מסחרי אחר, הנובעים או קשורים לשימושך או לחוסר יכולתך להשתמש בתוכנת SparkTraffic, עם זאת נגרם, ללא קשר לתיאוריה של אחריות (חוזה, עוולה או אחרת) וגם אם SparkTraffic כבר הודיע על האפשרות של נזקים כאלה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלת חבות בגין פגיעה אישית, או של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שמגבלה זו לא תחול עליך. בשום מקרה החבות הכוללת של SparkTraffic כלפיך בגין כל הנזקים לא תעלה על סכום של חמישים דולר ($50.00).

7. סיום. רישיון זה תקף עד לסיומו. זכויותיך על פי רישיון זה יסתיימו באופן אוטומטי ללא הודעה מ-SparkTraffic אם לא תציית לתנאים כלשהם של רישיון זה. עם סיום רישיון זה, עליך להפסיק כל שימוש בתוכנת SparkTraffic ולהשמיד את כל העותקים, המלאים או החלקיים, של תוכנת SparkTraffic.

8. שליטה בחוק והפרדה. רישיון זה יהיה כפוף ויפורש בהתאם לחוקי הממלכה המאוחדת, כפי שהם חלים על הסכמים שנחתמו ויבוצעו במלואם בתוך הממלכה המאוחדת בין תושבי בריטניה. אם מסיבה כלשהי בית משפט בעל סמכות שיפוטית מוסמכת ימצא כי הוראה כלשהי, או חלק ממנה, אינה ניתנת לאכיפה, יתרת רישיון זה תמשיך להיות בתוקף מלא.

9. הסכם מלא; השפה השולטת. רישיון זה מהווה את ההסכם המלא בין הצדדים ביחס לשימוש בתוכנת SparkTraffic ומחליף את כל ההבנות הקודמות או הבו-זמניות בנוגע לנושא זה. שום תיקון או שינוי של רישיון זה לא יהיה מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי SparkTraffic. הצדדים מאשרים בזאת כי ביקשו שהסכם זה וכל המסמכים הקשורים אליו ינוסחו באנגלית.


כדי לבטל מנוי שנעשה עם CommerceGate, פנה לתמיכת הלקוחות שלהם:
https://www.cgbilling.com/secure
תמיכה בנושאי חיוב של CommerceGate